aprilie 27, 2010

…fără cuvinte/wordless…(20)

Posted in ...fără cuvinte, Great shots tagged , , , , , , la 9:16 am de adria74

Casă în Râmnic/ House in Râmnicu-Vâlcea, Romania

Published in Wordless Wednesday-april 27 , 2010

aprilie 20, 2010

…fără cuvinte/wordless…(19)

Posted in ...fără cuvinte tagged , , , , , la 8:43 am de adria74

După o scurtă plimbare la ţară am adunat câteva tămâioare, o crenguţă de cireş sălbatic şi una de…mărăcine. Primăvara, toate se întrec în frumuseţe şi parfum.

ER: After a short walk in the countryside, I’ve picked up a few violets, a spray of wild cherry and one of…thorn. In springtime, everything vie with each other in beauty and fragrance.

După o idee  Wordless Wednesday (Miercurea fără cuvinte).

 

aprilie 10, 2010

Sfântul Calinic de la Cernica

Posted in Evenimente, Mânăstiri, pelerinaje, Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , la 9:57 pm de adria74

La 20 octombrie 1955 era canonizat primul om cu viaţă sfântă de către Biserica Ortodoxă Română, sub păstorirea patriarhului Justinian. Se pare că alte biserici-surori ne-au luat-o cu mult înainte trecând în sinaxare sfinţi de neam român precum sf.Ioan Valahul sau sf.Antipa de la Calapodeşti¹, însă cel dintâi sfânt român canonizat oficial de BOR a fost făcătorul de minuni sfânt Calinic de la Cernica.

Atunci s-a citit o rugă pe care o putem înălţa şi noi spre laudă şi ajutor:

Cu inimi smerite şi cu glasuri nevrednice cutezăm a slăvi pe Atotputernicul Dumnezeu, cel ce prin darul şi iubirea Sa de oameni te-a dăruit nouă fierbinte rugător Prea Fericite Părinte Calinic, alesule între Sfinţi. Şi început al cinstirii tale celei de obşte făcând, cu umilinţă şi cu cutremur ne plecăm genunchii şi rugăciune înălţăm ţie, Sfinte Ierarhe, ascultător al Tatălui, următor al Fiului, alăută a Sfântului Duh, înger în trup, păzitor al fecioriei, vistiernic al neaverii, chip al smereniei; trezvitor al inimilor, luminător al minţilor, odrăslitor de ucenici, păzitor al pravilelor, chivernisitor al vieţii de obşte; ţie, celui mare întru cuvioşie, puternic întru postire, bogat întru milostenie, dreptar al duhovniciei, ţie ne rugăm, celui cu mintea şi inima pline de har, pe tine te cinstim, la tine cădem, făcătorule de minuni şi tămăduitorule al neputinţelor, povăţuitorule al călugărilor şi cunună a ierarhilor!

Fii nouă mijlocitor la bunul şi milostivul Dumnezeu, cel în Treime lăudat! Şi împărtăţit fiind Luminii Lui celei neînserate, roagă-L să păzească obştea ta monahicească şi pe toţi dreptslăvitorii creştini de foc, de secetă, de potop, de grindină, de cutremur, de molimă, de sabie, de neiubirea dintre fraţi şi de toată reaua întâmplare; credinţa s-o întărească, cu harul său să ne acopere, pacea s-o întemeieze şi pe toţi să ne mântuiască, pentru rugăciunile tale, Sfinte Ierarhe, şi ale tuturor Sfinţilor.

Încă şi înaintea cinstitei raclei tale închinându-ne şi sărutând cu dragoste sfintele Tale moaşte, slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, zicând: Slavă Ţie Dumnezeule, cel mare şi minunat întru toţi Sfinţii Tăi, în vecii vecilor. Amin!²

Anul acesta Arhiepiscopia Râmnicului aniversează 160 de ani de la întronizarea sfântului Calinic ca episcop al Eparhiei Râmnicului Noul Severin şi a organizat un program special în jurul datei sale de prăznuire, 11 aprilie, care începe cu liturghia arhierească de la catedrala episcopală, refăcută chiar de sfânt în primii ani ai păstoririi sale.

În 1860 sfântul Calinic dădea binecuvântarea pentru ridicarea unei bisericuţe cu hramurile Cuvioasa Paraschiva şi Ioan Botezătorul în satul Stoeneşti de pe cuprinsul eparhiei vâlcene, pe care o puteţi vedea în câteva imagini:

¹Câteva consideraţii privind canonizarea sfinţilor români

²Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica – viaţa, minunile, acatistul

Fotografii: Canonizarea Sf.Calinic/M.Mazzola/http://www.cernica.go.ro şi biserica din Stoeneşti/arhiva personală

ER: Today  we celebrate the first saint canonised by the Romanian Orthodox Church in 1955 and 160 years from his enthronement as bishop of Ramnic, our eparchy.  We speak about the wonder-working saint Calinic of Cernica (Cernica is a monastery near Bucharest), where he entered monachism and wanted to be buried . First picture depicts a scene from his canonisation and the others- a small church built with his blessings, among other great foundations, well-known to the Romanians. There is also a prayer addressed to him, which was first rehearsed on the day of his canonisation. 

aprilie 3, 2010

Comoara pocăinţei-Ioan Lindul(3)-2:26

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni, Sfaturi duhovniceşti . Cuvinte de folos tagged , , , , , , la 1:01 pm de adria74

Smerita interpretare a troparelor Marelui Canon al sfântului Andrei Criteanul de către Ioan Lindul, Arhiepiscopul Mirelor(+1796)

Cântarea a doua – Troparul al 26-lea

Uşa Ta să nu mi-o închizi atunci, Doamne, Doamne! Ci să o deschizi mie, celui ce mă pocăiesc către Tine.

Mărturisire smerită dinaintea Domnului nostru Iisus Hristos

Timpul vieţii acesteia este pentru pocăinţă şi mărturisire. Cealaltă viaţă va fi pentru odihnă sau pentru durere. Dincolo, se va închide uşa milostivirii dumnezeieşti şi se va deschide – pentru cei care nu se pocăiesc, fireşte-uşa pedepsei sfinte. Aşadar, să nu trăim în nepăsare, cât mai este timp de pocăinţă, pentru că vremea judecăţii va veni pe neaşteptate, şi atunci ne vom pocăi, dar fără niciun folos. „Ai grijă, omule”, ne spunea Sfântul Vasile cel Mare, „nu te pocăi pentru păcatele tale abia atunci când pocăinţa va fi în zadar”. De aceea, să strigăm din adâncul sufletului către Dumnezeu:

„Doamne, Doamne! Nu închide nicicând uşa milostivirii Tale. Am păcătuit, am greşit şi fără dreptate ne înfăţişăm dinaintea Ta. Nu am ţinut poruncile Tale, ca nişte păcătoşi nevrednici. De aceea nu se va găsi cine să ne apere în ziua înfricoşătoarei Judecăţi.

Doamne, Doamne! Miluieşte-ne pe noi, căci am căzut în mocirla poftelor trupeşti şi ne-am murdărit sufletele.

Doamne, Doamne! Miluieşte-ne pe noi, că ne-am făcut de bunăvoie lemne pentru focul cel veşnic, pocăindu-ne în fiecare zi şi căzând din nou în păcate, ca şi câinele care se întoarce la necurăţia lui.

Doamne, Doamne! Miluieşte-ne, căci faptele, cuvintele şi gândurile murdare ne-au spurcat trupurile şi sufletele, ne-am făcut, din pricina lumii, robi ai plăcerilor şi am urmat voia diavolului.

Doamne, Doamne! Miluieşte-ne, chiar dacă ne-ai miluit până acum de nenumărate ori, iar noi Te-am întristat cu faptele noastre ruşinoase.

Doamne, Doamne! Miluieşte-ne pe noi, care suntem vinovaţi de toată fărădelegea şi suntem vrednici de pedeapsă.

Doamne, Doamne! Miluieşte-ne, chiar dacă ne-am arătat cu totul nevrednici de mila Ta fără margini, căci am nesocotit darurile şi harismele Tale cereşti. Primeşte-ne, dar, acum, când ne întoarcem la Tine. Dă-ne îmbrăţişarea Ta, căci ne rugăm Ţie din toată inima şi cădem în genunchi dinaintea Ta. Pentru că nu vrei moartea păcătosului, pentru care Te-ai deşertat de slava Ta, nici nu chemi la pocăinţă pe cel drept, ci pe cei păcătoşi.

Doamne, Doamne! Am păcătuit, Te-am mâniat şi Te-am amărât. Săraci suntem şi zadarnice strădaniile noastre. Ne-am făcut vase ale diavolului, rănile noastre murdare putrezesc, iar viaţa noastră plină de patimi şi fărădelegi a trecut şi s-a risipit ca fumul.Pe Duhul Sfânt L-am mâhnit nespus de mult şi în ziua Judecăţii nu vom avea scăpare din pricina faptelor noastre. Vrednici suntem să ne chinuim de-a pururea în focul cel veşnic al gheenei.

Nu ne trece, însă, cu vederea, Împăratule a toate şi Doamne, care nu cunoşti răutatea, şi revarsă asupra noastră mila Ta în chip minunat. Îneacă greşelile noastre în marea adâncă a milostivirii Tale. Arată-ne puterea nebiruită a bunătăţii Tale şi ne primeşte pe noi în pocăinţă. Dăruieşte-ne iertarea fărădelegilor şi ne îndreptează de acum înainte spre împlinirea voirii Tale sfinte. Struneşte pornirea cărnii noastre prin frica de Dumnezeu. Luminează ochii noştri întunecaţi, ca să vadă adevărul Tău. Scapă-ne de pornirile viclene, de gândurile zadarnice şi de amintirile ruşinoase. Nu ne lăsa în mâna diavolilor neînduplecaţi, acum, când ne pocăim şi ne mărturisim Ţie. Dăruieşte-ne lacrimi de pocăinţă, ca să ne spălăm prin ele de toată murdăria şi să stăm dinaintea Ta neîntinaţi. Ţie ne rugăm, iubitorule de oameni şi multmilostive Doamne. Auzi-ne pe noi, păcătoşii, care din adâncul inimii chemăm bunătatea Ta, cu rugăciunile Preacuratei Doamne Născătoare de Dumnezeu, ale purtătorului de Dumnezeu, părintelui nostru Andrei Ierusalimiteanul, Arhiepiscopul Cretei, şi ale tuturor sfinţilor care din veac Ţi-au plăcut. Amin.”

Comoara pocăinţei, Editura Egumeniţa, Galaţi 2005

În imagine: icoana Anastasis (a Pogorârii la iad sau a Învierii), sec. XI, Muzeul diecezan din Bari

ER: This is a meditation on the Great Canon of Saint Andrew of Crete, known as the Canon of Repetance, which is sung during Great Lent. Anastasis icon (Christ’s Descent into Hell, The Resurrection), XIth c., Diocesan Museum in Bari

%d blogeri au apreciat: