aprilie 10, 2010

Sfântul Calinic de la Cernica

Posted in Evenimente, Mânăstiri, pelerinaje, Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , , , , , , la 9:57 pm de adria74

La 20 octombrie 1955 era canonizat primul om cu viaţă sfântă de către Biserica Ortodoxă Română, sub păstorirea patriarhului Justinian. Se pare că alte biserici-surori ne-au luat-o cu mult înainte trecând în sinaxare sfinţi de neam român precum sf.Ioan Valahul sau sf.Antipa de la Calapodeşti¹, însă cel dintâi sfânt român canonizat oficial de BOR a fost făcătorul de minuni sfânt Calinic de la Cernica.

Atunci s-a citit o rugă pe care o putem înălţa şi noi spre laudă şi ajutor:

Cu inimi smerite şi cu glasuri nevrednice cutezăm a slăvi pe Atotputernicul Dumnezeu, cel ce prin darul şi iubirea Sa de oameni te-a dăruit nouă fierbinte rugător Prea Fericite Părinte Calinic, alesule între Sfinţi. Şi început al cinstirii tale celei de obşte făcând, cu umilinţă şi cu cutremur ne plecăm genunchii şi rugăciune înălţăm ţie, Sfinte Ierarhe, ascultător al Tatălui, următor al Fiului, alăută a Sfântului Duh, înger în trup, păzitor al fecioriei, vistiernic al neaverii, chip al smereniei; trezvitor al inimilor, luminător al minţilor, odrăslitor de ucenici, păzitor al pravilelor, chivernisitor al vieţii de obşte; ţie, celui mare întru cuvioşie, puternic întru postire, bogat întru milostenie, dreptar al duhovniciei, ţie ne rugăm, celui cu mintea şi inima pline de har, pe tine te cinstim, la tine cădem, făcătorule de minuni şi tămăduitorule al neputinţelor, povăţuitorule al călugărilor şi cunună a ierarhilor!

Fii nouă mijlocitor la bunul şi milostivul Dumnezeu, cel în Treime lăudat! Şi împărtăţit fiind Luminii Lui celei neînserate, roagă-L să păzească obştea ta monahicească şi pe toţi dreptslăvitorii creştini de foc, de secetă, de potop, de grindină, de cutremur, de molimă, de sabie, de neiubirea dintre fraţi şi de toată reaua întâmplare; credinţa s-o întărească, cu harul său să ne acopere, pacea s-o întemeieze şi pe toţi să ne mântuiască, pentru rugăciunile tale, Sfinte Ierarhe, şi ale tuturor Sfinţilor.

Încă şi înaintea cinstitei raclei tale închinându-ne şi sărutând cu dragoste sfintele Tale moaşte, slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, zicând: Slavă Ţie Dumnezeule, cel mare şi minunat întru toţi Sfinţii Tăi, în vecii vecilor. Amin!²

Anul acesta Arhiepiscopia Râmnicului aniversează 160 de ani de la întronizarea sfântului Calinic ca episcop al Eparhiei Râmnicului Noul Severin şi a organizat un program special în jurul datei sale de prăznuire, 11 aprilie, care începe cu liturghia arhierească de la catedrala episcopală, refăcută chiar de sfânt în primii ani ai păstoririi sale.

În 1860 sfântul Calinic dădea binecuvântarea pentru ridicarea unei bisericuţe cu hramurile Cuvioasa Paraschiva şi Ioan Botezătorul în satul Stoeneşti de pe cuprinsul eparhiei vâlcene, pe care o puteţi vedea în câteva imagini:

¹Câteva consideraţii privind canonizarea sfinţilor români

²Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica – viaţa, minunile, acatistul

Fotografii: Canonizarea Sf.Calinic/M.Mazzola/http://www.cernica.go.ro şi biserica din Stoeneşti/arhiva personală

ER: Today  we celebrate the first saint canonised by the Romanian Orthodox Church in 1955 and 160 years from his enthronement as bishop of Ramnic, our eparchy.  We speak about the wonder-working saint Calinic of Cernica (Cernica is a monastery near Bucharest), where he entered monachism and wanted to be buried . First picture depicts a scene from his canonisation and the others- a small church built with his blessings, among other great foundations, well-known to the Romanians. There is also a prayer addressed to him, which was first rehearsed on the day of his canonisation. 

ianuarie 3, 2010

Rugăciune către Domnul ce S-a născut – Sf.Nicodim Aghioritul

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , la 6:04 pm de adria74

Iisuse, Fiule al Tatălui fără de maică după dumnezeire, Te slăvesc pe Tine, Cel ce ai fost dintru început mai presus de pricină şi de cuvânt.

Iisuse, Fiule al Maicii fără de tată după omenire, Te slăvesc pe Tine, Cel ce la plinirea vremii Te-ai făcut om pentru noi.

Iisuse Emanuele în care nu este schimbare, purtător îngeresc al măritei veşti a mântuirii, îţi mulţumesc pentru marea Ta dragoste pentru om.

Iisuse, Mielul lui Dumnezeu fără de prihană, pururea mă mărturisesc Ţie, căci eu sunt oaia cea pierdută.

Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv, fă lucrător în mine harul Duhului Tău.

Iisuse, noule Adame, dezbracă-mă de omul cel vechi şi îmbracă-mă întru cel nou.

Iisuse, Care Te-ai pogorât pe pământ, învredniceşte-mă desfătării Raiului.

Iisuse, Care ai luat fire omenească, fă-mă părtaş îndumnezeirii.

Iisuse, suflarea mea, vino şi cercetează-mă.

 

Rog îmbunătăţiri ale traducerii, care a fost făcută după slaba mea pricepere din engleză (după textul grec)

decembrie 5, 2009

Rugăciuni pentru copii-Charles Dickens

Posted in Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , la 9:26 pm de adria74

Dragii mei copii,

Doresc foarte mult să ştiţi şi voi câte ceva despre Povestea lui Iisus Hristos. Căci toată lumea ar trebui să ştie despre El. Findcă nimeni niciodată nu a fost atât de bun, de blând, de înţelegător şi plin de grijă faţă de toţi cei care făceau fapte rele sau care sufereau de vreo boală ori de alte nenorociri, aşa cum era El. El se află acum în Rai, acolo unde tragem cu toţii nădejde să ajungem, să ne întâlnim după moarte şi să trăim fericiţi de-a pururi împreună. Nu vă puteţi da seama ce loc minunat este Raiul dacă nu ştiţi cine a fost şi ce a făcut El.

1

Să luăm aminte la învăţăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos către ucenicii Lui şi către noi, învăţături pe care trebuie să ni le amintim în fiecare zi din viaţa noastră, să-l iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, cu toată mintea noastră, cu tot sufletul nostru şi cu toată puterea noastră; să ne iubim aproapele ca pe noi înşine, să facem altor oameni numai ceea ce ne-ar plăcea să ne facă şi ei nouă şi să fim darnici şi blânzi cu toţi. Nici o altă poruncă, a spus Mântuitorul Iisus Hristos, nu este mai mare decât acestea.

2

Pentru seară

O, Doamne, care pe toate le-ai întrupat, care eşti atât de bun şi de milostiv cu toate fiinţele pe care le-ai făcut şi care încearcă să merite bunătatea şi mila Ta! Doamne, binecuvântează-i pe scumpul meu tătic şi pe scumpa mea mămică, pe dragii mei fraţi şi surori şi pe toate rudele şi pe toţi prietenii mei. Fă-mă să fiu un copilaş bun şi să nu fiu niciodată obraznic şi să nu spun nicio minciună, căci acest lucru este greşit şi ruşinos. Fă-mă să fiu bun cu doicile şi servitoarele mele şi cu toţi cerşetorii şi oamenii sărmani şi să nu fiu niciodată rău cu niciun suflet, căci dacă arăt cruzime chiar şi unei biete musculiţe, Dumnezeu, care e atât de bun, nu mă va mai iubi. Şi te rog, Doamne, să ne binecuvântezi şi să ne aperi pe toţi în noaptea asta şi întotdeauna, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.

 

My dear children,

I am very anxious that you should know something about the History of Jesus Christ. For everybody ought to know about Him. No one ever lived, who was so good, so kind, so gentle, and so sorry for all people who did wrong , or were in anyway ill or miserable, as He was. And as He is now in Heaven, where we hope to go, and all to meet each other after we are dead, and there be happy always together, you never can think what a good place Heaven is without knowing who He was and what He did.

1

Hear what Our Lord Jesus Christ taught to His Disciples and to us, and what we should remember every day of lives, to love the Lord our God with all our heart, and with all our mind and with all our soul and all our strength; to love our neighbours as ourselves, to do unto other people as we would have them do us and to be charitable and gentle to all. There is no other commandment, our Lord Jesus Christ said, greater than these.

2

For the evening

O, God, who has made everything, and is so kind and merciful to everything He has made, who tries to be good and to deserve it; God bless my dear papa and mamma, brothers and sisters and all my relations and friends. Make me a good little child, and let me never be naughty and tell a lie, which is a mean and shameful thing. Make me kind to my nurses and servants, and to all beggars and poor people, and let me never be cruel to any dumb creature, for if I am cruel to anything, even to a poor little fly, God, who is so good, will never love me. And pray God to bless and preserve us all, this night, and forever-more, through Jesus Christ our Lord. Amen.

Charles Dickens, The Life of our Lord

Photo: „Letterbox”, from Steffi

Zi fericită de Sfântul Nicolae!

noiembrie 29, 2009

Rugăciunea lui Edighei

Posted in Farmec arhaic, Rugăciuni şi tâlcuiri la rugăciuni tagged , , , , la 5:39 pm de adria74

Dacă tu, Preaputernice, auzi, într-adevăr, rugăciunea aceasta străbună, învăţată din cărţi, ascultă şi gândurile mele. Ele n-au să tulbure taina rugăciunii.

                Stăm, Doamne, aici, în valea Malakumdîceap, lângă groapa pe care am săpat-o pentru Kazangap în loc pustiu  şi sălbatic, pentru că n-am izbutit să-l înmormântăm în cimitirul în care dorea să odihnească, şi din tării ne priveşte şoimul, şi stăm cu palmele deschise, luându-ne rămas bun de la Kazangap. Dacă exişti, Preaputernice, iartă-ne şi primeşte trupul robului tău Kazangap cu îndurare, iar dacă o merită, hărăzeşte-i pace veşnică. Ne-am străduit să facem tot ce ţinea de noi. În rest, facă-se voia ta!

                          __________________________________       

         Şi acum, dacă îmi ridic glasul către tine în acest ceas, ascultă-mă, cât încă mai sunt viu şi gândesc. E drept, oamenii atâta ştiu-să te roage tot timpul: miluieşte-mă, ajută-mă, apără-mă! Prea mult aşteaptă de la tine, şi când li se cuvine, şi când nu. În sinea lui, şi ucigaşul vrea să fii de partea lui. Dar tu taci întruna. Şi, ca oameni ce suntem, ni se pare uneori, mai cu seamă în clipele grele, că numai pentru asta te şi afli tu acolo, în ceruri, ca să taci. Nici ţie nu ţi-e uşor, îmi dau seama, rugile noastre n-au sfârşit şi număr. Dar tu eşti unul singur. În ceasul acesta eu nu cer nimic: vreau doar să-ţi destăinui gândurile mele.

                M-am întristat foarte pentru că cimitirul nostru sfânt, unde odihneşte Naiman-Ana, nu ne va mai primi de-acum încolo osemintele. Şi de aceea eu aş vrea să-mi dorm somnul de veci pe tăpşanul acesta din Malakumdîceap călcat de tălpile lui Naiman-Ana. Iar dacă-i adevărat că, după moarte, sufletul se strămută în altă fiinţă, eu nu m-aş vrea furnică, m-aş vrea un şoim alb, ca să zbor, întocmai ca acesta care se roteşte deasupra noastră, peste întinderea stepei şi să mă satur privind pământul. Asta-i tot ce-mi doresc.

                În faţa acestor tineri îmi rostesc acum testamentul. Dorinţa mea e să fiu îngropat aici. Numai că nu ştiu cine are să se roage la căpătâiul meu. Tinerii de azi nu cred în tine şi nici nu ştiu vreo rugăciune. Pentru că nimeni nu ştie şi nu va afla vreodată dacă exişti cu adevărat. Unii spun că exişti, alţii-că nu exişti. Eu vreau să cred că exişti, că exişti în gândurile mele. Când înalţ rugi spre ceruri, mă rog, de fapt, prin tine, mie însumi, şi-n ceasul acela mi-e dat să gândesc aidoma ţie, Ziditorule. Iată miezul credinţei. Dar ei, cei tineri, nu se gândesc la acest lucru şi dispreţuiesc rugăciunile. Ce-şi vor putea ei spune lor înşile şi altora în marele ceas al morţii? Vrednici sunt de milă. Cum vor să-şi dea seama cât preţuiesc ca oameni, dacă nu-s în stare să-şi înalţe gândurile atât de sus, încât să devină, pentru o clipă, Dumnezeu? Iartă-mă, poate că-ţi iau numele-n deşert. Nici unul dintre ei nu va putea ajunge Dumnezeu: or asta înseamnă că şi tu ai înceta să exişti. Dacă omul nu s-ar putea socoti, în sinea lui, Dumnezeu, un Dumnezeu în stare să-i ocrotească pe oameni, aşa cum ar trebui să-i ocroteşti tu, atunci nici tu, Doamne, n-ai mai exista…Şi eu n-aş vrea să pieri fără urmă…

                Iată rădăcinile tristeţii mele. Să mă ierţi, Doamne, dacă-ţi greşesc. Sunt un om simplu , gândesc aşa cum mă pricep. Acum o să dau glas ultimelor cuvinte din cărţile sfinte, ca să începem îngropăciunea. Binecuvântă pe robii tăi…

O zi mai lungă decât veacul-Cinghiz Aitmatov

Foto: Kalvis Vitolins, Wikimedia Commons

iulie 29, 2009

Alex are nevoie de ajutor

Posted in Neincluse într-o categorie tagged , , , , , la 1:59 pm de adria74

Alex este un băieţel de 3 ani din Cluj-Napoca care a fost diagnosticat cu neuroblastom (stadiu III)-tumoare gigant şi care are nevoie de un tratament costisitor în Franţa.

Pomeniţi-l în rugăciune pe Alexandru Damian şi ajutaţi-l financiar după putere: http://www.alexdamian.com

Pagina următoare

%d blogeri au apreciat: